VIZE

O celkové rekonstrukci a revitalizaci rozhodl majitel areálu Císařských lázní v Karlových Varech (CLKV), kterým je Karlovarský kraj, v roce 2008, a to zadáním pro zpracování potřebné  projektové dokumetace. Projektový autorský tým pod vedením ing. arch. Tomáše Dohnala byl vytvořen z renomovaných projektantů všech nezbytných odborností a specializací z projektových ateliérů Intar Praha, Alston, Sarep, Brandl, Kolanda-projekty, Stavaři, PTP, KPM Pacov, Ampeng, PZB Hodonice, Akustika Praha, Createam a mnoha dalších. První verze projektu byla dokončena v roce 2011, bylo obstaráno stavební povolení a rekonstrukční a sanační práce v omezeném rozsahu byly zahájeny v roce 2012. Průběžně je však stále koncept revitalizace CLKV projektově upravován, a to dle požadavků aktuálního politického vedení Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary. Zatím poslední verze projektu byla vypracována v roce 2016 a nyní stále probíhá její odsouhlasování a taktéž zajišťování potřebných nemalých finančních prostředků. 
 
Cílem projektu rekonstrukce a revitalizace je areál Císařských lázní opět navrátit do jeho původní reprezentativní podoby a celý jej ve své kráse a mimořádnosti zpřístupnit veřejnosti. Pro zachování unikátní dispozice budovy CLKV a budovy Rašelinového pavilonu a taktéž pro zachování všech uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků se jeví jako nejvhodnější kulturně společenské využití.
 
Po dokončení celkové rekonstrukce bude v  objektu bude v Císařských lázních k dispozici:
 • muzejní expozice historie lázeňství – včetně slavné Císařské koupelny
 • muzejní expozice historie filmu a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
 • nový víceúčelový společensko-kulturní sál , tzv. Moorhof , vestavěný do nádvoří
 • obnovený původní monumentální tzv. Zanderův sál a jeho přísálí a foyery
 • obnovená  reprezentativní vstupní hala a hlavní mramorové schodiště, obloukové promenoiry a venkovní arkády
 • balneologické centrum s knihovnou – studovnou pro odbornou veřejnost
 • informační centrum Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
 • historická kavárna , přestávkový buffet a šatny návštěvníků
 • další pronajímatelné prostory ve 2.NP a ve 3.NP
 • pronajímatelné prostory v objektu Rašelinového pavilonu – např. výstavní galerie obrazů
 • uvažuje se zde i s umístěním domovského sídla pro Karlovarský symfonický orchestr
 
Z hlediska stavebně-technického bude předmětem rekonstrukce především sanace poškozených stavebních konstrukcí v suterénu , dále pak pečlivé restaurování existujících původních cenných uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ( kterých je více než 1000 kusů ! ) – některých na místě a ostatních po demontáži a odvozu do restaurátorských dílen. U některých neopravitelných prvků budou vyrobeny tvarově identické repliky.
V exteriéru budovy budou restaurovány všechny zdobné prvky na fasádách – texturované omítky, kamenné sloupy a pilastry, vlysy, majolikové obklady a taktéž všechny sochařské prvky před budovou a všechny klempířské a pasířské prvky na střechách a střešních kopulích.
Výměna otvorových výplní bude provedena tvarově a materiálově identickými replikami pouze v případě, že jejich restaurování nebude možné. Na průčelí objektu Rašelinového pavilonu bude vrácena mřížovinová kovová treláž, která umožní popínavým rostlinám obrůst celý objekt RP tak, jak jej známe z dobový fotografií. Po dokončení rekonstrukce se budova CLKV stane bezbariérovou, bude zde osazeno celkem šest výtahů a zdvižných plošin. Budova bude povýšena do dnes nezbytného standartu z hlediska protipožárního zabezpečení. V suterénních prostorech pod nádvořím bude vybudováno kompletně nové technicko-technologické zázemí. Nabídka uživatelských prostorů pro různé příležitosti je tedy opravdu široká a všichni věříme, že po dokončení revitalizace budovy CLKV se do ní zase začnou sjíždět a navštěvovat ji nejmocnější a nejslavnější osobnosti z celého světa , avšak samozřejmě nejen ony, ale i my všichni ostatní.

 

V sekce ke stažení najdete výkresovou dokumentaci: