VIZE

O celkové rekonstrukci a revitalizaci rozhodl majitel areálu Císařských lázní v Karlových Varech (CLKV), kterým je Karlovarský kraj, v roce 2008, a to zadáním pro zpracování potřebné  projektové dokumetace. Projektový autorský tým pod vedením ing. arch. Tomáše Dohnala byl vytvořen z renomovaných projektantů všech nezbytných odborností a specializací z projektových ateliérů Intar Praha, Alston, Sarep, Brandl, Kolanda-projekty, Stavaři, PTP, KPM Pacov, Ampeng, PZB Hodonice, Akustika Praha, Createam a mnoha dalších. První verze projektu byla dokončena v roce 2011, bylo obstaráno stavební povolení a rekonstrukční a sanační práce v omezeném rozsahu byly zahájeny v roce 2012. Průběžně je však stále koncept revitalizace CLKV projektově upravován, a to dle požadavků aktuálního politického vedení Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary. Zatím poslední verze projektu byla vypracována v roce 2016 a nyní stále probíhá její odsouhlasování a taktéž zajišťování potřebných nemalých finančních prostředků. 
 
Cílem projektu rekonstrukce a revitalizace je areál Císařských lázní opět navrátit do jeho původní reprezentativní podoby a celý jej ve své kráse a mimořádnosti zpřístupnit veřejnosti. Pro zachování unikátní dispozice budovy CLKV a budovy Rašelinového pavilonu a taktéž pro zachování všech uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků se jeví jako nejvhodnější kulturně společenské využití.
 
 
Z hlediska stavebně-technického bude předmětem rekonstrukce především sanace poškozených stavebních konstrukcí v suterénu, dále pak pečlivé restaurování existujících původních cenných uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ( kterých je více než 1000 kusů ! ) – některých na místě a ostatních po demontáži a odvozu do restaurátorských dílen. U některých neopravitelných prvků budou vyrobeny tvarově identické repliky.
V exteriéru budovy budou restaurovány všechny zdobné prvky na fasádách – texturované omítky, kamenné sloupy a pilastry, vlysy, majolikové obklady a taktéž všechny sochařské prvky před budovou a všechny klempířské a pasířské prvky na střechách a střešních kopulích.
Výměna otvorových výplní bude provedena tvarově a materiálově identickými replikami pouze v případě, že jejich restaurování nebude možné. Na průčelí objektu Rašelinového pavilonu bude vrácena mřížovinová kovová treláž, která umožní popínavým rostlinám obrůst celý objekt RP tak, jak jej známe z dobový fotografií. Po dokončení rekonstrukce se budova CLKV stane bezbariérovou, bude zde osazeno celkem šest výtahů a zdvižných plošin. Budova bude povýšena do dnes nezbytného standartu z hlediska protipožárního zabezpečení. V suterénních prostorech pod nádvořím bude vybudováno kompletně nové technicko-technologické zázemí.